Privacy Policy

Definitie Website
Het woord "Website" verwijst naar alle internetpagina’s onder het domein TimeJacker.nl. Ook indien er geen link naar deze Privacy Policy is geplaatst.

Algemeen
Deze Website inclusief alle onderliggende pagina’s en de daarop bevatte informatie is in eigendom van Allround ICT Services. Allround ICT Services is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50312154.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze Website is onderworpen aan de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden en beperkingen. Door deze Website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Website vermeld zijn, van toepassing zijn en worden deze gebruiksvoorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze Website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Disclaimer met betrekking tot de Website
De Website is uitsluitend bedoeld voor entertainment doeleinden. De inhoud van de Website (inclusief onderliggende pagina's) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd door TimeJacker.

Deze Website kan verder links en/of referenties bevatten naar andere Websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden. TimeJacker heeft geen invloed op en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze informatie van derden. Evenmin garandeert TimeJacker dat de Website correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Website
Aan de informatie die via de Website wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de Website en de via de Website aangeboden informatie is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker. TimeJacker zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de Website. TimeJacker zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor enig handelen of nalaten van derde partijen in verband met of in relatie tot informatie van derden.

Cookies
Op deze Website worden cookies gebruikt die bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht. Adverteerders verlangen inzicht in het aantal keer dat een advertentie is getoond en door het gebruik van cookies is te voorkomen dat advertenties onnodig worden herhaald. Door de inzet van cookies kan gerichter worden geadverteerd. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten in, op en met betrekking tot de Website berusten bij TimeJacker en/of haar licentiegevers. Gebruik van de Website is alleen toegestaan voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om (delen van) de Website te kopiëren of te reproduceren voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder dat daartoe voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door TimeJacker. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Notice and take down procedure
Indien u ondanks alle zorg en aandacht die aan de Website wordt besteed materiaal op de Website aantreft waarvan u meent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij TimeJacker een verzoek indienen om deze informatie van de Website te laten verwijderen via de Notice-and-takedown procedure. Hoe u een dergelijk verzoek kunt indienen, staat hier beschreven.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.